Temaer

På OffDig 2021 beskæftiger vi os med en række temaer, og skelner mellem faglige oplæg, keynotes, cases, live-debatter, interviews, workshops, podcasts, webinarer og en række andre indholdskoncepter. Vi har fokus på at give stof til eftertanke, refleksion og drøftelse, i lige så høj grad som OffDig stræber sig efter at give deltagerne et solidt fagligt udbytte.

Konferencen afholdes den 6. - 7. september med 3 - 4 spor. Herudover deles programmet ud på hele året, hvor vi via online og hybride events , klæder deltagerne fagligt på med 11 temaer inden for rammerne:

  • Den digitale borger (februar - april)

  • Bæredygtig udvikling (maj - juli)

  • Digitale visioner (august - oktober)

  • Teknologi og innovation (november - dec)


Kompetencer

Hvilke kompetencer skal der til for at drive digitaliseringen frem? Og hvordan sikrer vi, at vi skaber tilstrækkeligt it-kompetente individer til at fastholde Danmark som teknologisk foregangsland? Dette tema lægger op til en diskussion af digital dannelse og hvilke kompetencer, det er nødvendigt at have for borgeren, medarbejderen, iværksætteren og forbrugeren i det digitale samfund. Digitale kompetencer fylder mere og mere på den politiske dagsorden og dette tema byder på debatter og workshops på området.

Innovation

At Danmark i disse år nyder en særlig opmærksomhed internationalt, ved at være kåret som den bedst digitaliserede offentlige sektor både på verdensplan og i Europa, kan vi være nok så stolte af. Hvis ikke vi forstår at blive ved med at innovere os selv og udfordre vaner og faste rammer, får vi ikke lov til at beholde den førsteplads. Dette tema tager et kig på digitale trends og tendenser og i særlig grad på nytænkte, innovative tiltag og løsninger derude. Vi stiller skarpt på den digitale fremtid med inspiration fra udlandet og ’frontløbere’ i Danmark og ser på, hvad vi kan forvente af fremtidens digitale løsninger og muligheder. 

Velfærd

Velfærdsydelser bliver i højere og højere grad leveret ved hjælp af digitale eller teknologiske løsninger. Digitaliseringen åbner op for mere sammenhængende patient- og borgerforløb, bedre koordinering på tværs af sektorer, større effektivitet og ikke mindst øget kvalitet. Samtidig gør digitalisering det muligt for borgerne at tage mere ansvar og spille en mere aktiv rolle – fx i forhold til eget helbred. Omdrejningspunktet for temaet er at adressere hvordan digitale løsninger understøtter kerneopgaverne i sundhedsvæsenet og samtidigt understøtter et bedre samarbejde til andre sektorer. Ambitionen er ligeledes at sætte fokus på, hvordan digitaliseringen udfordrer den måde vi leverer velfærdsydelser på og tvinger til nytænkning.

Digitalisering i en coronatid

Vi er alle vågnet brat op til en ny og anderledes hverdag under corona, og vi må erkende, at mange forhold har ændret sig mere eller mindre drastisk ude på arbejdspladserne. Længe har vi i Danmark haft ry for at være blandt verdens mest digitaliserede samfund, med den bedst digitaliserede offentlige sektor. Det er måske en af grundene til, at vi har været i stand til at klare os relativt bedre i den bratte omstilling til nye samarbejdsformer og organiseringer som fulgte nedlukningen i foråret. Vi vil hente erfaringer fra hele verden, stille skarpt på hvordan vi kommer bedst muligt videre, og forholde os til det vi har lært, de vaner vi har vendt, og de erfaringer, der har gjort den offentlige sektor stærkere.

Sustainable Development Goals

FN's 17 verdensmål fylder meget i øjeblikket og på konferencen vil vi præsentere praktiske eksempler på, hvordan man i og uden for den offentlige sektor blandt andet arbejder med Grøn it, partnerskaber og andre bæredygtige mål.

Infrastruktur

En fælles offentlig digitalisering forudsætter et fælles digitalt fundament. Regeringens Sammenhængsreform og en lang række andre igangværende tiltag kredser om fælles snitflader, kontaktpunkter og en bedre sammenhæng imellem de forskellige offentlige instanser, altså ikke alene internt i organisationerne men også på tværs. Dette tema fokuserer på standarder og arkitekturer, der tilsammen udgør den digitale infrastruktur, grundlaget for at den danske offentlige sektor forbliver i verdensklasse.

Brugeren i centrum

Overalt taler vi om brugerrejser – overalt stræber vi efter at gøre den sammenhængende og succesrig, ikke mindst igennem en bedre digital kommunikation. Et af succeskriterierne for digitalisering af den offentlige sektor er, at brugerne oplever, at det er let for dem at agere digitalt og at de digitale services giver dem en konkret værdi. Dette tema stiller skarpt på samspillet og kommunikationen mellem det offentlige og borgerne/virksomhederne, herunder brugerinddragelse, selvbetjeningsløsninger og servicedesign. Det omfatter et blik for de offentlige myndigheders samarbejde på tværs og det offentliges involvering af brugerne i udformning af løsninger. Brugervenlighed skal nu ses i en bredere kontekst, der ikke blot har fokus på den enkelte løsning, men også på den samlede serviceoplevelse for borgere og virksomheder.

Ledelse

Digitalisering stiller krav til de ledere, der skal drive og navigere i den digitale udvikling. Dette tema sætter fokus på lederskab og de nye ledelsesroller og –tilgange, som digitaliseringen fordrer. At se digitalisering som en rent teknisk øvelse er ikke blot uhensigtsmæssigt, men også forretningsmæssigt forkert. Temaet belyser forskellige aspekter af ledelse og stiller blandt andet skarpt på, hvilke kompetencer der skal til for at lede i et samfund, der bliver mere og mere digitalt. Temaet ser også nærmere på samspillet mellem it-ledelsen og forretningsledelsen. Hvordan bliver vi bedre til at lede organisationer gennem forandringer? Hvad betyder digitaliseringen for den strategiske ledelsesrolle, og det at være topleder, i forhold til at kunne lede gennem visioner og klare forventninger og samtidig være tæt på?

Data

Det kan være fristende at tænke, at ingenting efterhånden lader sig gøre uden data. I hvert fald tales der meget om, hvordan potentialet for at øge produktiviteten igennem anvendelse af nye teknologier er datadreven. Kunstig intelligens, AI, Machine Learning, Deep Learning m.fl. – alle lever de af data, der strømmer igennem den offentlige sektor. Dette tema tager sig kærligt af data, og ikke mindst af de perspektiver der knytter sig til måden, vi anvender data på: Dataetik og - ansvarlighed handler om data - alle de arkiverede, indsamlede, opstillede og ikke mindst beregnede data. 

Lovgivning

Der tales meget om, hvordan lovgivningen ikke har fulgt med – ikke kan følge med – i takt med at digitaliseringen gør sit indtog i den offentlige sektor. Digitaliseringsklar lovgivning er ét begreb mange efterhånden har hørt om, og dette tema sætter fokus på de lovgivningsmæssige potentialer og udfordringer, som følger med den digitale udvikling. Hvordan udarbejder vi på bedste vis en digitaliseringsklar lovgivning, der støtter op om og skaber retningslinjerne for den digitale udvikling fremfor at spænde ben for den? Digitaliseringen af den offentlige sektor har både fokus på at skabe værdi for brugeren og øge effektiviteten, men skal samtidig understøttes af en lovgivning, der skaber gennemsigtighed og sikrer retssikkerheden for den enkelte. Tidssvarende lovgivningsmæssige rammer har et enormt potentiale i forhold til at reducere sagsbehandlingsprocesser og forenkle regler til gavn for både borgere, virksomheder og medarbejdere.

Sikkerhed

Digitalisering giver os mulighed for at skabe bedre løsninger for den enkelte bruger nu og i fremtiden, og for at udvikle de interne forretningsprocesser i den offentlige sektor. Men det øger samtidig risikoen for brud på informationssikkerheden. Dette tema sætter fokus på, hvordan man i den offentlige sektor bedst adresserer de sårbarheder, som er forbundet med informationssikkerhed, og hvordan man på den baggrund får bragt data i spil samtidig med at brugernes tillid til den offentlige sektors forvaltning af data fastholdes og udbygges. Udfordringen er at finde balancen mellem beskyttelse af de personfølsomme oplysninger og brugen af data til at udvikle serviceydelser. Dette tema stiller skarpt på de sikkerhedsmæssige udfordringer, som digitaliseringen medfører.